دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر کنفرانس

۱- پوستر بايد در ابعاد ۷۰ سانتي متر براي ارتفاع و ۵۰ سانتي متر براي عرض تهيه شود. (پوسترهاي کنفرانس بصورت عمودي طرح و نگارش شود). مطالب بايد حداقل ۳ سانتي متر از حاشيه پوستر فاصله داشته باشد.

۲- متن پوستر بايستي به زبان فارسي نوشته شود.

۳- پوستر بايد به صورت يكپارچه در يك صفحه تهيه شود، دبيرخانه کنفرانس به هيچ عنوان پوسترهاي تهيه شده بر روي كاغذ هاي A۴ را نمي پذيرد.

۴- براي زمينه پوستر از فورمت پوستر موجود در سايت کنفرانس استفاده شود.

۵- در پوستر ها بايد كليه نكته هاي ضروري مربوط به يك مقاله كامل به ترتيب زير رعايت شود:

الف) عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زير نام ارائه دهنده خط كشيده شود)، نام و آدرس دانشگاه يا موسسه، متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث و مراجع

ب) متن انگليسي : عنوان ۵۰- متن حداقل فونت ۲۰

ج) متن فارسي: عنوان ۵۰ -متن حداقل فونت ۲۲

۶- گواهي ارائه مقاله فقط براي افرادي كه پوستر خود را در زمان، تاريخ و محل اعلام شده ارائه دهند با احراز هويت بصورت حضوري تقديم خواهد شد.

۷- افراد بسته به سليقه خود مي توانند فونت را انتخاب كنند.

۸- از پذيرش پوسترهايي كه بصورت افقي تدوين و نگارش شده باشد، معذوريم.

 

 

دانلود فرمت پوستر کنفرانس