نمایشگاه مجازی آثار برتر جشنواره روابط عمومی های برتر ایران

24-23 دی ماه 1392

 

جایزه برگزیده بهترین پژوهش

روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 جایزه برتر مدیر روابط عمومی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان