یادمان کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 

بشر از اولين روزي که با ذغال به جا مانده از آتش خود در درون غار، نقشي از آرزوها و آمال خود را نقاشي کرد نشانه ها را آفريد و آن را واسطه ارتباط خود با ديگران قرار داد. بعد ها نيز فرهنگ ها و تمدن هاي زيادي به واسطه آثار فرهنگي و هنري بجا گذاشته از خود در ذهن ها و جان ها ماندگار شدند.

نشانه شناسي تمدن هاي بزرگ حاکي از آن است که آنچه از بشر باقي مانده است و نسل هاي بعدي وي را با آن شناخته اند، آثار منقوش؛ مکتوب و آميخته با جانمايه هاي هنري است که نشان از يک حادثه؛ تحول و نوانديشي در بستر حيات تاريخي وي داشته اند.

کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به دنبال ايجاد و خلق نشانه هايي از ماندگاري ارتباطات و انديشه ايراني و اسلامي است، تا ايران سربلند و قامت برافراشته در تاريخ تمدن بشري را فراسوي نگاه جهانيان و آيندگان خود قرار دهد.

يکي از نشانه ها و سمبل هاي ماندگار اين کنفرانس به زعم برگزارکنندگان و شرکت کنندگان آن يادمان هاي هنري اين کنفرانس است. از آنجايي که تنديس ها و نشانه هاي رقابتي اين کنفرانس بر اساس راي هيات هاي علمي و ارزيابي هاي به عمل آمده به افراد شاخص و برگزيده اهدا مي شود، امکان در اختبار داشتن ان براي همه شرکت کنندگاه مهيا نيست. لذا هيات کارشناسي طراحي، توليد، ارزيابي و اهداي اين نشان ها تصميم گرفت براي پاسخ به درخواست هاي مصرانه شرکت کنندگان عزيز، نسبيت به طراحي يادمان و نشان تنديس عمومي کنفرانس اقدام و آن را به علاقمندان تقديم نمايد. باشد که اين يادگار و نشان همدلي و همبستگي زينت آراي فضاهاي مهيا براي خدمتگذاري و سختکوشي همکاران عزيزمان در سرتاسر کشور باشد.

عزيزان علاقه مند مي توانند براي سفارش و دريافت تنديس يادمان کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با اين دبيرخانه تماس حاصل نمايند.