آيين‌نامه حمايت از انتشار كتب و آثار روابط عمومی

انتشارات کارگزار روابط عمومی

 

1. مقدمه

نظر به ضرورت انتشار و توسعه دانش روابط عمومی و كمك به انتقال آن از طريق تاليف، ترجمه و گردآوري مطالب، انتشارات کارگزار روابط عمومی، کتب و آثار مورد تاييد در زمينه‌هاي روابط عمومی و ارتباطات را طبق اين آيين‌نامه مورد حمايت قرار مي‌دهد.

 

2. تعاريف

اثر: منظور از اثر هرگونه تاليف، ترجمه، گردآوري مطالب علمي و همانند آنهاست كه به صورت كتاب، قابليت چاپ و انتشار داشته باشد.

كتاب تاليفي مورد حمايت: كتابي است كه در زمينه موضوعي مشخص بر اساس مطالعات، تجربيات و تحقيقات مولف يا مولفان گردآوري، تدوين و تنظيم شده باشد.

كتاب ترجمه مورد حمايت: كتابي است كه از يك زبان خارجي به زبان فارسي و بالعكس (بدون دخل و تصرف در آن) برگردانده شده و از تاريخ آخرين ويرايش اثر اصلي بيش از دو سال نگذشته باشد.

 

3. ويژگي‌هاي اثر

1-3- كتاب بايد در زمينه‌ روابط عمومی و ارتباطات باشد.

2-3- حمايت فقط از اثري انجام مي‌شود كه براي اولين بار چاپ يا ارايه شده باشد.

3-3- نشر كتاب در توسعه دانش روابلط عمومی موثر بوده يا به عبارتي تخصص‌ها و زمينه‌هاي جديد را مطرح كند.

تبصره يك: تمامي مسووليت‌هاي حقوقي ناشي از انتشار اثر بر عهده مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) يا تدوين‌كننده (كنندگان) است.

 

4. نحوه بررسي

1-4- كتاب تاليفي مورد حمايت: نويسنده سه نسخه از اثر را به صورت تايپی به انتشارات کارگزار روابط عمومی ارسال كرده و انتشارات با ارجاع اثر به سه داور متخصص نظر خود را نسبت به رد يا تاييد آن اعلام مي‌دارد. (پاسخ مثبت دو داور كافي است)

2-4- كتاب‌هاي ترجمه شده: مترجم بايد حداقل دو فصل از كتاب را ترجمه و نسخه تايپ شده آن را همراه با اصل كتاب به انتشارات ارسال كند و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص، نظر خود را نسبت به رد يا تاييد آن اعلام مي‌كند. پس از دريافت موافقت اوليه، مراتب جهت ادامه ترجمه به مترجم اعلام خواهد شد. (پاسخ مثبت دو داور كافي است)

تبصره يك: تعيين داوران متخصص بر عهده انتشارات است.

تبصره 2: انتشارات تصميم نهايي جهت نحوه انتشار آثار را حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان دريافت تقاضا و مستندات اعلام مي‌دارد.

 

5. نحوه حمايت تاليف و ترجمه كتب

6. محل تامين اعتبار مالي‌

1-6- مبلغ حمايت از سوي موسسه کارگزار روابط عمومی تامين و پرداخت خواهد شد.

 

7. ساير موارد

اين آيين‌نامه مشتمل بر 7 بند و 1 تبصره و در جلسه شوراي انتشارات موسسه کارگزار روابط عمومی به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.