.:: دوفصلنامه روابط عمومی الکترونیک ::.

     
   
 شماره12- 1395    
     

 

 

 

علاقه مندان برای تهیه انتشارات کارگزار با شماره 09121938419 تماس بگيرند

 

www.shara.ir