شیوه نامه اعطای جایزه دكتر حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی در ایران

1. کلیات

جایزه دكتر حمید نطقی، که از این پس در این شیوه نامه جایزه نطقی نامیده می شود، یک جایزه علمی است که در دو سطح ملی و بین المللی به منظور تقدیر از خدمات و تلاش های علمی، تحقیقاتی و نوآورانه افراد موثر در توسعه و اعتلای روابط عمومی، اعطاء می شود.

2. اهداف

اهداف جایزه به شرح زیر می باشد:
2.1. تشویق استادان، مدیران و كارشناسان به مشارکت هر چه بیشتر در تولید و نشر دانش روابط عمومی و توسعه نگرش تخصصی و علمی به روابط عمومی
2.2. تشویق و ترغیب متخصصان در راستای رفع مشکلات و حل مسایل علمی و ارایه راه حل های اجرایی در جهت رفع آن ها
2.3. تشویق و ترغیب متخصصان در بهره گیری مناسب از ابزارهای مدرن بویژه ابزارها و مهارت های روابط عمومی2 (PR2.0)
4.3. آشنا سازی عموم از نقش و تلاش استادان، مدیران و كارشناسان برجسته علمی در زمینه روابط عمومی و کمک به بهبود درک عمومی از فعالیت های روابط عمومی و تقویت اعتبار آن

3. مشخصصات جایزه

3.1. جایزه نطقی در راستای حمایت از حرفه و صنعت روابط عمومی در تاریخ 24/04/83 توسط شورای عالی سیاستگذاری كنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران به تصویب رسید و از تاریخ 25/08/83 همه ساله به افراد واجد شرایط در این حوزه در دو سطح ملی و بین المللی اعطاء می شود.
3.2." ملی و بین المللی است و همه افراد حائز شرایط علمی و تخصصی می توانند برای احراز آن داوطلب شوند.
3.3. ارزش مادی جایزه هر سال بسته به امکانات دبیرخانه متغیر و به پیشنهاد کمیته برنامه ریزی و اجرایی اعطای جایزه نطقی و تصویب شورای سیاستگذاری كنفرانس بین امللی روابط عمومی ایران تعیین می گردد.

4. کمیته برنامه ریزی و اجرایی اعطای جایزه

4.1. به منظور برنامه ریزی و اجرایی، سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص اعطای جایزه، کمیته برنامه ریزی اعطای جایزه نطقی تشکیل می گردد.
4.2. اعضای کمیته اصلی کمیته 10 نفر می باشد که به پیشنهاد شورای عالی سیاستگذاری كنفرانس بین المللی روابط عمومی توسط رییس هیات امنا از میان اعضای هیات موسس موسسه كارگزار روابط عمومی(امنا و شورای عالی و سایر متخصصان ذیربط) به مدت یک سال انتخاب و منصوب می شوند.
4.3. ریاست کمیته بر عهده ریاست هیات امنای موسسه خواهد بود.
4.4. تمدید عضویت اعضای کمیته به تشخیص ریاست هیات امنای موسسه برای سال های آتی بلا مانع می باشد.

5. وظایف کمیته برنامه ریزی و اجرایی اعطای جایزه

5.1. برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نوع، مقدار و شرایط جایزه
5.2. مدیریت فرایند داوری علمی آثار و دستاورد های داوطلبان و تصمیم گیری نهایی در خصوص انتخاب و اعلام فرد برنده
5.3. تنظیم برنامه زمان بندی فراخوان ها و مهلت دریافت آثار و دستاورد های علمی داوطلبان
5.4. برنامه ریزی در راستای برگزاری مراسم اعطای جایزه به منظور اطلاع رسانی از خدمات علمی فرد برگزیده به عموم مردم
5.5. تشکیل کمیته فرعی و کمیسیون های کارشناسی ارزیابی علمی داوطلبان از میان اعضای برجسته هیات علمی، مدیران و كارشناسان روابط عمومی
5.6. حمایت های اداری، اطلاع رسانی عمومی از اهداف و فرایند اعطای جایزه، شرایط لازم برای داوطلبین، برنامه زمانبندی دریافت آثار و شرح حال علمی دواطلبین.
5.7. ارتباط مستمر با داوطلبان و اطلاع رسانی به افراد شرکت کننده به منظور رفع نواقص و مستندات علمی ارسال شده به کمیته برنامه ریزی اعطای جایزه
5.8. اطلاع رسانی از زمان و مکان برگزاری مراسم اعطای جایزه و انجام هماهنگی های لازم
5.9. برقراری ارتباط با رسانه های جمعی، دستگاه ها و سازمان های اطلاع رسانی کشور به منظور پوشش خبری و اطلاع رسانی عمومی
5.10. تهیه فراخوان های لازم و انتشار زندگینامه فرد برگزیده

6. شرایط اعطای جایزه

شرایط و ضوابط جایزه، بر اساس شاخص های علمی- تلفیقی در غالب آیین نامه اجرایی خاص توسط کمیته برنامه ریزی و اجرایی اعطای جایزه تدوین و اعلام می گردد.
تبصره1. جایزه نطقی هر سال فقط به یک فرد واجد شرایط اعطاء می شود تا طیف وسیع تری از برگزیدگان را پوشش دهد.
تبصره2. كمیته برنامه ریزی و اجرایی ممكن است پس از انجام بررسی های لازم در یك سال فردی را واجد شرایط اعطای جایزه نیابد و جایزه ای اعطاء ننماید.
شیوه نامه اعطای جایزه نطقی مشتمل بر 6 بند و 2 تبصره در تاریخ 24/04/83 به تصویب شورای عالی سیاستگذاری كنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران رسید.